Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowe cele kształcenia:

  • utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
  • zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;
  • kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

Zajęcia są realizowane w formie teoretyczno-praktycznej.

Czas trwania: 66 godzin Koszt kursu (podstawowy) - 750 zł/os.

RECERTYFIKACJA – 250 zł (8 godz.)

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy:

  • Osoby zatrudnione w jednostkach współpracujących z systemem [np. OSP, WOPR], o których mowa w art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym lub pełnią w nich służbę lub są ich członkiem.
  • Osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Osoby, których stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Osoba, która odbyła kurs i złożyła egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem z wynikiem pozytywnym otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu Ratownika.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. Po tym okresie należy zdać ponownie egzamin.

Prowadzimy również nieobowiązkowe Kursy Recertyfikacyjne Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Recertyfikacyjny kurs KPP stanowi przypomnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny ratownictwa. Recertyfikacja kończy się egzaminem państwowym, po którym uczestnicy otrzymują zaświadczenie z nadaniem tytułu Ratownika.

Zapraszamy na ten kurs osoby, które ukończyły pełen kurs, 66- godzinny i ich uprawnienia wygasły po upływie 3 lat, licząc od daty wydania zaświadczenia ukończenia kursu.

  • KURS o programie zgodnym z programem Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, przeznaczony jest również dla wszystkich chętnych, którzy nie są zatrudnieni w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, nie pełnią w nich służby i nie są ich członkami .
  • Osoba jest pełnoletnia, nie musi być zatrudniona lub pełnić służby w jednostkach współpracujących z systemem.

Osoba, która odbyła szkolenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu o programie zgodnym z programem kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, bez możliwości otrzymania tytułu Ratownika. Uczestnik może złożyć nieformalny egzamin sprawdzający z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu w celu sprawdzenia własnych kompetencji. Pozytywne zdanie egzaminu nie daje uprawnień.

Zapraszamy!

Zapisz się na kurs

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl


Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta