Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Praca z dzieckiem niepełnosprawnym w stopniu lekkim i umiarkowanym w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – szkolenie on- line

Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom .Uprzejmie prosimy o pobranie bezpłatnej aplikacji zoom ze strony https://zoom.us/ oraz o zalogowanie się poprzez e-mail i zapamiętanie hasła. W dniu szkolenia otrzymają Państwo e -mail z odpowiednim linkiem do szkolenia./Mail może być w spamie lub w powiadomieniach/. Na kilka minut przed szkoleniem proszę „wejść” w link. Zostaną Państwo przekierowani na szkolenie.

Kurs trwa -  4 godziny dydaktycznych.

Koszt kursu on-line – 139 zł/os.

Program szkolenia:

  • Akty prawne dotyczące organizowania pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym, organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Prowadzenie dokumentacji nauczania uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • Diagnoza wstępna i końcowa. Opracowanie IPET-u do zajęć z rewalidacji indywidualnej.
  • Charakterystyka dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
  • Ewaluacja i dokumentowanie prowadzonych zajęć.
  • Cele, metody, zasady, środki dydaktyczne i formy pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na zajęciach lekcyjnych, realizowanie zajęć  z rewalidacji indywidualnej.
  • Sposoby eliminowania trudnych zachowań uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.
  • Planowanie współpracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.) oraz zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.1632).

Prowadząca – Justyna Maciejewska – Justyna Maciejewska - mgr biologii (Uniwersytet Opolski), posiada kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej (Uniwersytet Opolski - Międzywydziałowe Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego), absolwentka; studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogika (Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach Wydział Pedagogiczny z Terapią Pedagogiczną), studia podyplomowe w zakresie Chemia (Uniwersytet Łódzki), studia podyplomowe w zakresie Edukator Zdrowotny (Uniwersytet Medyczny w Łodzi). Pracując w charakterze nauczyciela biologii i chemii, nauczyciela wspomagającego a od 13 lat jako nauczyciel w szkole specjalnej, podnosiła swoje kwalifikacje w dziedzinie języka migowego, terapii behawioralnej w pracy z osobami z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu, treningu umiejętności społecznych (TUS), w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania - w oparciu o SAZ, metody Knillów, samoregulację jako podstawę pracy z osobami ze Spektrum Autyzmu, metodę C. Delacato w diagnozie i terapii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, Sensopaka w pracy z uczniem niepełnosprawnym, a także w takim temacie, jak agresja i autoagresja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi, praca z uczniem o zachowaniach autoagresywnych, zachowania trudne u osób z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju w podejściu rozwojowym, depresja wśród dzieci i młodzieży, jak pracować z osobą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. W oparciu o zdobytą wiedzę oraz doświadczenie chętnie pomaga i edukuje osoby pracujące z dzieckiem niepełnosprawnym; swoje umiejętności wykorzystuje na co dzień w pracy z uczniami, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne.

Zapraszamy

Zapisz się na kurs

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

BOM Głosowanie

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta