Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Opiekun medyczny

Kurs trwa 1 rok, tj. 2 semestry, niezależnie od kalendarza roku szkolnego. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. W kursie mogą uczestniczyć osoby dorosłe posiadające świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej bądź zawodowej. Po ukończeniu kursu osoby te otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu i mogą przystąpić do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez OKE ( Okręgową Komisję Egzaminacyjną).

Jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

Praca:

Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

 

 

PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWY DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin

  PKZ K1

Efekty   kształcenia   wspólne dla wszystkich zawodów

 

Efekty   kształcenia   wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno – społecznego - PKZ(Z.a) Efekty   kształcenia   właściwe dla kwalifikacji Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych   osobie   chorej i niesamodzielnej

Kształcenie zawodowe teoretyczne

1.

Bezpieczeństwo i   higiena pracy

24

24

   

2.

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

24

14

10

 

3.

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

16

16

   

4.

Język   obcy   zawodowy w ochronie zdrowia

32

32

   

5.

Zarys   psychologii i socjologii

32

10

10

12

6.

Anatomia, fizjologia i patologia z elementami pierwszej pomocy

50

10

40

 

7.

Język migowy

40

 

40

 

8.

Zdrowie Publiczne

42

 

42

 

9.

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

48

2

2

44

Łączna liczba godzin

308

108

144

56

Kształcenie zawodowe praktyczne  

10.

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze  

112

2

2

108

11.

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną  

48

2

2

44

Łączna liczba godzin

160

4

4

152

RAZEM

468

112

148

208

Praktyki zawodowe: 4   tygodnie (160   godzin) praktyk zawodowych

160

 

 

 


 

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek: 8.00 – 17.00

Środa: 8.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 18.00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazdowe)

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta