Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Asystent osoby niepełnosprawnej

Kurs trwa 1 rok, tj. 2 semestry, niezależnie od kalendarza roku szkolnego. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

W kursie mogą uczestniczyć osoby dorosłe posiadające świadectwo ukończenia szkoły średniej. Po ukończeniu kursu osoby te otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu i mogą przystąpić do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez OKE (Okręgową Komisję Egzaminacyjną).

To zawód  w obszarze medyczno-społecznym, związany z pomocą społeczną. Celem głównym działań zawodowych asystenta osoby niepełnosprawnej jest systematyczne wspieranie w kształceniu samodzielności i wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości.

Asystent osoby niepełnosprawnej:

  • współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej,
  • doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem
  • diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych
  • pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych
  • planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej
  •  włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.

Praca:

Środowisko domowe oraz najbliższe otoczenie osoby niepełnosprawne (uczelnie wyższe, ośrodki szkolno-wychowawcze, świetlice terapeutyczne, domy pomocy społecznej, stowarzyszenia, fundacje itp.).

ZAWÓD: ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ  symbol zawodu 341201

Kwalifikacje:

K1 - Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (Z.8.)

L.p.

Obowiązkowe zajęcia

edukacyjne

Liczba godzin BHP,PDG, JOZ,OMZ,KPS PKZ K1
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów. Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie (Z.c.) Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (Z.8.)
Kształcenie zawodowe teoretyczne
 1 Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii 25 3 9 13
 2 Elementy anatomii i patologii człowieka 25 25
 3 Język migowy 35 35
 4 Zasady BHP w pracy  asystenta osoby niepełnosprawnej 10 5 5
 5 Metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej 45 5 40
 6 Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej 20 5 15
 7 Działalność gospodarcza w świadczeniu pomocy osobom niepełnosprawnym 20 10 10
 8 Komputerowe wspomaganie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej 10 10
 9 Język angielski/ niemiecki zawodowy w pomocy społecznej 30 30
Łączna liczba godzin 220 68 54 98
Kształcenie zawodowe praktyczne
 10 Opieka i pielęgnacja człowieka 45 10 35
 11 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 10 10
 12 Terapia zajęciowa i aktywizacja 50 1
 13 Zajęcia praktyczne 40 5 35
Łączna liczba godzin 145 15 - 130
Razem 365 83 54 228
Wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
Razem 8 320

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się po zakończeniu kursu i uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek: 8.00 – 17.00

Środa: 8.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 18.00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazdowe)

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta