Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Opiekunka Środowiskowa

 

Kurs trwa 1 rok, tj. 2 semestry, niezależnie od kalendarza roku szkolnego. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

W kursie mogą uczestniczyć osoby dorosłe posiadające świadectwo ukończenia szkoły średniej. Po ukończeniu kursu osoby te otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu i mogą przystąpić do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez OKE (Okręgową Komisję Egzaminacyjną).

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.

Opiekunka Środowiskowa:

  • sprawuje opiekę nad osoba podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej
  • pomaga osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia
  • motywuje osoby podopieczne do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Praca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  Domy Pogodnej Starości, Środowisko domowe podopiecznych, Domy dla przewlekle chorych, Domy samotnej matki, Zakłady opiekuńczo – wychowawcze, Ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne, Fundacje i stowarzyszenia, możliwość otworzenia własnej działalności

ZAWÓD: Opiekunka środowiskowa symbol zawodu 341204

Kwalifikacje: K1 – Świadczenie usług opiekuńczych

L.p.

Obowiązkowe zajęcia

edukacyjne

Liczba godzin BHP,PDG, JOZ,OMZ,KPS PKZ K1
  Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.c) Efekty   kształcenia   właściwe dla kwalifikacji Z.5 Świadczenie usług opiekuńczych  
Kształcenie zawodowe teoretyczne
 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 10 10    
 2  Prowadzenie działalności gospodarczej 20 20    
 3 Komputerowe wspomaganie działalności w pomocy społecznej 10   10  
 4 Język obcy w pomocy społecznej 20   20  
 5 Podstawy psychologii 26 10 16  
 6 Wybrane zagadnienia z socjologii 20   20  
 7 Język migowy 20   20  
 8 Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka 46     46
 9 Organizacja opieki środowiskowej 30 2 2 26
Kształcenie zawodowe praktyczne
10. Opieka i pielęgnacja człowieka (pracownia zabiegów) 78 2 76
11. Aktywizacja osoby podopiecznej 52 2 50
12. Trening umiejętności społecznych 32 2 30
Łączna liczba godzin 364 42 46 228
 
Wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
8 320

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek: 8.00 – 17.00

Środa: 8.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 18.00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazdowe)

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta