Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Głównym celem zawodu jest stymulacja rozwoju i aktywizacja osoby przebywającej w domu pomocy społecznej przy pomocy  różnorodnych metod i narzędzi rehabilitacji i terapii.

- okres nauki - 2 lata w systemie zaocznym

 

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej;
 • opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji;
 • sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego;
 • utrzymywania sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym;
 • wspierania oraz motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie.

 

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Domach Pomocy Społecznej dla osób starszych i przewlekle chorych, psychicznie chorych, niepełnosprawnych
 • Domach Pomocy Społecznej dla dzieci

 

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Pierwsza pomoc
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Polityka społeczna
 • Komunikacja społeczna
 • Podstawy opieki zdrowia i choroby
 • Pielęgnacja osób niesamodzielnych
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Język angielski zawodowy
 • Rewalidacja psychoruchowa
 • Język migowy
 • Pracownia czynności opiekuńczych
 • Pracownia aktywizacji i usprawniania ruchowego

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem II - 70 godzin, sem. III – 70 godzin  sem IV – 70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

SPO.03.  Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej odbywa się pod koniec IV semestru.

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

image002

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta