Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

 

- okres nauki  2,5 roku w systemie dziennym

W trakcie nauki uczeń nauczy się:

 • przygotowywania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
 • wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów               w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
 • wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej;
 • analizowania wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza;
 • wdrażania i koordynowania systemu zarządzania jakością.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia,
 • pracowniach: rentgenodiagnostycznych, stomatologicznych, KT (tomografii komputerowej), MR (rezonansu magnetycznego), badań naczyniowych, densytometrii kośćca, mammografii, izotopowych, radioterapii, EKG, EEG, EMG, audiologii, spirometrii, ultrasonografii, oraz zakładach przemysłowych wykorzystujących aparaturę rentgenowską.

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • Zarys psychologii z elementami etyki
 • Prowadzenie działalności gospodarczej  w ochronie zdrowia
 • Anatomia, fizjologia, patologia z elementami pierwszej pomocy
 • Język obcy zawodowy
 • Język migowy
 • Fizyka i aparatura w elektroradiologii
 • Ochrona radiologiczna
 • Diagnostyka obrazowa
 • Diagnostyka elektromedyczna
 • Radioterapia
 • Anatomia radiologiczna
 • Diagnostyka i terapia w elektroradiologii
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Wychowanie fizyczne

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową:  sem. V  - 160 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MS.21 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii – odbywa się pod koniec V semestru

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek: 8.00 – 17.00

Środa: 8.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 18.00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazdowe)

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta