Centrum Kszta?cenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach


Medyczna Szkola Policealna im.prof. Zbigniewa Religi
Medyczna Szko?a Policealna dla Doros?ych im.prof. Zbigniewa Religi
Centrum Kszta?cenia Ustawicznego


- Historia


- Kierunki kszta?cenia


- Wydarzenia


- Profilaktyka


- Plany zaj??


- Komunikaty


- Kontakt


Og?oszenia/Przetargi

Praca

 


Misja szko?y:


 Szko?a zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa podczas realizacji procesu dydaktycznego. Dostarcza rzetelnej i nowoczesnej wiedzy. Zapewnia wszechstronny rozwój zawodowy ucznia. Stwarza jak najlepsze warunki do nauki.Zapewnia wysoki poziom kszta?cenia praktycznego w nowoczesnych placówkach. Umo?liwia ró?norodne formy zaj?? pozalekcyjnych. Prowadzi wspó?prac? ze ?rodowiskiem lokalnym w zakresie edukacji zdrowotnej.


 Wizja szko?y:


Szko?a jest placówk? wiod?c? w kszta?ceniu zawodów medycznych i spo?ecznych w regionie.Prowadzi kszta?cenie na poziomie wy?szym zawodowym.Proponuje kszta?cenie na kierunkach zgodnych z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy. Realizuje programy wspó?pracy ze szko?ami państw Unii Europejskiej o podobnych profilach.Dysponuje nowoczesn? baz? dydaktyczn?. Prowadzi ró?ne formy doskonalenia zawodowego.

 
 


Przydatne w dydaktyce

Polecamy prezentacje tematyczne przygotowane przez nauczycieli i uczniów.
Odbierz poczt?


   Linki


Centralna Komisja Egzaminacyjna


stron? administruje:  J.P.